1. Ú V O D N Í   U S T A N O V E N Í

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) se řídí maloobchodní smluvní vztahy mezi provozovatelem internetového obchodu www.yourbirth.cz/eshop

provozovaném

Andreou Kapitánovou

IČO: 07789351

se sídlem Jindřicha Plachty 1091/26, Praha 5 – 150 00

bankovním spojením Airbank a.s. 1519930057/3030

tel.číslem +420 603 245 160, emailem andrea@yourbirth.cz  (dále jen „Provozovatel“) a kupujícím spotřebitelem.

1.2 Právní vztahy mezi Provozovatelem a kupujícím spotřebitelem výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a souvisejícími předpisy, a to vždy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

2. V Y M E Z E N Í   P O J M Ů   A   P O U Ž I T Í   T Ě C H T O   P O D M Í N E K

2.1 Provozovatelem je osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní činností, tj. v souvislosti s provozem tohoto internetového obchodu přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.2 Kupujícím spotřebitelem (dále jen „Kupující“) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná.

2.3 Spotřebitelskou smlouvou se pro účely těchto Podmínek rozumí smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Kupující a na druhé straně Provozovatel.

2.4 Tyto Podmínky se nevztahují na smlouvy uzavírané kupujícím, který není spotřebitelem; v takovém případě se použijí Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní odběratele.

3. O B J E D N Á V K A   A   U Z A V Ř E N Í   S M L O U V Y

3.1 Před podáním objednávky je na tyto Podmínky kupující spotřebitel upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Podáním objednávky kupující spotřebitel stvrzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

3.2 Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Provozovatelem na stránky internetového obchodu. Kupní smlouva vzniká na základě tohoto návrhu za předpokladu, že: i) nedošlo k vyčerpání zásob anebo Provozovatel neztratil schopnost plnit a ii) Provozovatel potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce přijetí objednávky.

3.3 Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.4 Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

3.5 Smlouva mezi Provozovatelem a Kupujícím je uzavírána v českém nebo slovenském jazyce. Uzavřená smlouva je Provozovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách Provozovatele a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. V případě změny těchto podmínek je jejich předchozí znění dostupné na internetových stránkách Provozovatele minimálně po dobu 3 let od okamžiku, kdy došlo k jejich změně.

3.6 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky si nese každý Kupující sám v závislosti na jím zvoleném poskytovateli služeb elektronických komunikací.

3.7 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží “vloží” kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávkového zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží ( dále společné jen jako “objednávka)

4. C E N Y

4.1 Kupní cena je stanovena dle ceníku Provozovatele platného v době objednání zboží a je konečná, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit.

4.2 Součástí ceny zboží nejsou náklady na dopravu, dobírku (viz čl. 6 níže), není-li stanoveno v těchto Podmínkách jinak.

4.3 Celkovou cenu a další náklady v souladu s těmito Podmínkami zjistí Kupující v rámci celkového přehledu objednávky před jejím odesláním.

5. P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

5.1 Kupující spotřebitel může zvolit následující formu úhrady:

i) platbu předem převodem na bankovní účet Provozovatele Airbank a.s. 1519930057/3030. Tato forma úhrady je zdarma. Tato forma úhrady není možná při dodání zboží do zahraničí.

5.2 Zboží zůstává do úplného zaplacení kupujícím spotřebitelem majetkem Provozovatele.

6. D O D A C Í   P O D M Í N K Y

6.1 Zboží zasílané na území České republiky – doprava objednaného zboží je zajišťována Českou poštou nebo zásilkovou službou Zásilkovna

i) Česká pošta – doporučená zásilka 

ii) Česká pošta – Balík do ruky

iii) služba Zásilkovna

6.2 Zboží skladem je expedováno na adresu kupujícího uvedenou v objednávce obvykle nejpozději do 48 hodin od přijetí objednávky.

6.3 Při speciálních marketingových akcích může zákazník využít u zboží zasílaného na území České republiky nabídky poštovného zdarma. Zásilka bude expedována do 4 pracovních dnů.

6.4 Kupující spotřebitel by měl bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky a případné poškození krabice. Kupující spotřebitel je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující spotřebitel od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku kupující spotřebitel neprodleně oznámí Provozovateli na e-mailové adrese vasporodeshop@gmail.com a sepíše s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zašle e-mailem nebo poštou Provozovateli.

6.5 Nesplněním této povinnosti není dotčeno právo Kupujícího uplatnit vady zboží dle záručních podmínek, včasné oznámení vady však usnadní a urychlí vyřízení reklamace. V opačném případě může Provozovatel Kupujícímu prokázat, že vadu na zboží způsobil sám.

7. Z Á R U K A

7.1 Kupující může uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, nelze právo z vady uplatnit po skončení takové doby. Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo po převzetí Kupujícím poškozeno, nebo kterému byla jiná vytýkaná vada způsobena:

i) nevhodným, nebo neodborným zacházením,

ii) přírodními živly,

iii) běžným opotřebením (obvyklým používáním).

7.2 Pokud má dodané zboží vady, má Kupující právo

i) požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy;

ii) na bezplatné odstranění vady, byl-li by vzhledem k povaze vady postup podle bodu i) neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu;

iii) v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, požadovat dodání nové věci bez vad (anebo výměnu součásti) či od smlouvy odstoupit;

iv) požadovat přiměřenou slevu, pokud Kupující sám neuplatnil své právo podle bodů i) až iii) anebo mu Provozovatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit – včetně případů, kdy nejsou splněny podmínky pro uplatnění práv dle bodů i) až iii) –, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

7.3 Dodané zboží má vady především tehdy, pokud nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Provozovatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který Provozovatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.4 Kupující sdělí Provozovateli, jaké právo uvedené v čl. 7.2 si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

8. P O S T U P   P Ř I   U P L A T N Ě N Í   Z Á R U Č N Í C H   V A D   (R E K L A M A C E)

8.1 Reklamaci Kupující uplatní na e-mailové adrese vasporodeshop@gmail.com. Při uplatnění reklamace Kupující předloží spolu s reklamovaným zbožím i originální doklad o koupi prokazující, že zboží bylo zakoupeno u Provozovatele. Kupující je povinen zboží zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, který vyhovuje nárokům přepravy křehkého zboží (tj. nikoliv do obálky), a takto zabalenou zásilku doporučeně (nikoliv na dobírku) zaslat na adresu sídla Provozovatele. O reklamaci Provozovatel rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Provozovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

8.2 V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno Kupujícímu zpět na jeho náklady. Náklady spojené s přepravou zboží Kupujícímu po vyřízení oprávněné reklamace jsou hrazeny Provozovatelem.

9. O D S T O U P E N Í   O D   S M L O U V Y

9.1 V souladu s § 1829 občanského zákoníku má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží a Kupující nese náklady na zaslání zboží zpět Provozovateli.

9.2 Rozhodne-li se Kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat Provozovateli písemně nebo prostřednictvím e-mailu vasporodeshop@gmail.com nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.

9.3 Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na své náklady. Zboží je Kupující povinen vrátit nejlépe neotevřené, nepoškozené, v původním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zejména v případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může Provozovatel vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

9.4 Kupující zašle zboží spolu s dokladem o koupi (stačí kopie) doporučeně (nikoliv na dobírku) na adresu sídla Provozovatele. Zboží musí být zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, který vyhovuje nárokům přepravy křehkého zboží (tj. nikoliv do obálky).

9.5 Peníze za vrácené zboží budou Kupujícímu vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než Kupující vracené zboží předá Provozovateli nebo prokáže, že zboží Provozovateli odeslal.

9.6 Platba za vrácené zboží je prováděna bezhotovostně platbou na účet. Při odstoupení od smlouvy Kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny a neučiní-li tak, Provozovatel vrátí peníze stejným způsobem, jakým je přijal.

9.7 Kupující v souladu s § 1837 písm. g) občanského zákoníku zejména nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13. Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í

13.1 Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění.

13.2. Volba práva: Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.3. Neplatnost ustanovení: Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.4. Archivace: Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a na žádost Kupujícího ji zašle Prodávající Kupujícímu.

13.5. Platnost a účinnost: Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 18.listopadu 2019. Kupní smlouvy uzavřené před účinností těchto Obchodních podmínek se řídí Obchodními podmínkami ve znění platném ke dni uzavření kupní smlouvy.

V Praze dne 27.7.2021